Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hajdúnemes családok

 

Bagosi hajdúnemes családok
Bakos
Bakos (Bakus): régi világi személynév (Bacus), olajsütő, olajsajtoló munkás, mint foglalkozásnév
"Bakos családnak, mely H. Bagoson lakik, a nemességét tárgyaló hitelesített tanúvallomások másolatban kiadatnak." (Rep.a.n.s.c./1793.II.87.III.240.)
"Bakos István bagosi lakos bemutatja Biharvármegye 1726 és 1728 években tartott gyűlésén azon nemesi vizsgálati iratokat, amelyeket az ő nemességi vizsgálatáról Nemessányi Ferenc ezen megye esküdtje és nemes Bódi Szigeti János ezen megye esküdtje 1725. április 16.án Monostor Pályiban állítottak ki, amelyből kitűnik, hogy neki volt nemesi oklevele, de a zavaros idők alatt el veszett, s ketten vallják, hogy e nemesi levél Bocskaytól származott." (Nemesi vizsg. jkv. I.k. 297, 560, 768, 1213, 1582)
 
Barmos
Barmos (Barmus): szarvasmarhatartó, ezeket hajtó vagy igás állattal szolgáló jobbágy
Barmos (bihari). "Czímeres nemeslevelet 1605. nov. 29. B. János és István testvérek kaptak. (Biharm. lt.) Kihirdette Biharmegye. Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Biharmegyében András és István igazolták nemességüket. – Czímer: kék paizsban, könyöklő pánczélos kar vaskeztyüs kezében kardot tart, melynek hegyére törökfej van szurva; sisakdisz: három (fehér-vörös-fehér) strucztoll. "(Siebm. 40.; erd. 120.
"Barmos András Derecskén 1745-ben igazolta, hogy egyik őse Barmos János a derecskei ezer hajdúk között volt." N. P. 12.(F)
 
"Barmos István (559, 757) Rákóczi Györgytől kapta nemességét 1650. aug. 16-án, Váradon lett kihirdetve, felesége Néző Anna, fiai: Péter, János, István. 1726. 8bris 4-én kérték tőle (Fazekas Mihály Hegyközpályi, Telegdi …)"
 
"Barmos János, István és Péter bagosi lakosok bemutatják Biharmegye 1726, 1728, 1731. évi gyűlésén azon nemeslevelet, amelyet Rákóczy György erdélyi fejedelem Barmos Istvánnak, Bagos hajdúváros helyi vezetőjének és általa feleségének Néző Annának, úgyszint fiaiknak Jánosnak, Andrásnak és Istvánnak, hasonlóképpen leányának Borbálának, valamint mindkét nembeli örököseinek adott Gyulafehérvárott 1650. március hó 16.-án Belényesi Ferencz biharmegyei jegyző által. A fent nevezettek még 1726. október hó 4-én mutattak be bizonyos vizsgálati iratokat, címer illetve jelvény leírása és megfestése nélkül. Ugyancsak ekkor mutattak be bizonyos nemesi vizsgálati iratokat, amelyben egy Fazekas Mihály tanú hegyközpályi lakos, körülbelül 60 éves, azt vallja, hogy hallotta, Hogy Miksa és Ferdinánd császároktól pecséttel ellátott nemeslevelük volt, a vizsgálatot erre nézve a rendes szolgabíró távollétében Sánta József László, Bihar vármegye perceptora és Szárhegyi János esküdtbíró ejtették meg 1725. március hó 17.-én Váradon. Vannak még más nemesi vizsgálati iratok is. Alvinczy János rendes esküdtbíró és Nemessányi Ferencz rendes esküdtbíró pecsétükkel és aláírásukkal ellátott bizonyítványt adnak M. pályiban, 1725. április 16.-án. Ezekben bizonyíttatik a nemesség, hasonlóképpen Tardy Ferencz nemesi bizonyságlevele is 1724. október 12.-én Telegden kiállítva a fentiek nemességéről." (Nemesi vizsg. jkv. I. k. 559, 757, 1581, 1711, 1860, 2135)
 
 
 
Basa
 
Basa (zabolai). "Czímeres nemeslevelet II. Rákóczy Györgytől 1652. nov. 14. B. Tamás alhadnagy és János testvérek kaptak. (Sándor J. „Címerlevelek” II. 80. l.) (Gyfv. LR. XXVI/68. Erd. főkormsz. 1808:2073)Czímer: kék paizsban zöld halmon, fehér lovon, mellvértjétől megfosztott vitéz jobbjában kivont kardot tart, melyre törökfej van szurva; zárt sisak; takarók: különböző szinek."
"A Basa-család egyike azon ős székely családoknak, melyeknek történelmünkben szerep jutott. A család eredeti fészke Gelencze, Zabolára Mikes János notájával szálltak át. E családból legelső Basa György tünt ki, mint Zápolyának II. Lajoshoz nyargaltatott azon követe, ki által a már Pentelén talált királynak izente, hogy seregével utban van, miért érkeztéig a harczot kerüljék. Fájdalom, ezen izenetnek figyelembe nem vétele idézte elő Mohácsot. (Lásd Budapesti Szemle 1868. 7. 454.) A család legkitünőbb embere Basa Tamásunk volt, kit Szász Károly is megénekelt. 1636-ban követ Lupul vajdához. 1642-ben Háromszék főkapitánya és tanácsos. Ezen évben követ is volt a portára Seredi és Sulyok Istvánnal. Főkapitány volt még 1653-ban is. 1657-ik nov. első napján ő is aláirta II. Rákóczy György assecuratoriumát. Jelen volt 1661-ben az Apaffy fejedelemmé tételén is."
"A család nemességét 1808. jan. 12. Belső-Szolnok megye is elismerte. Ugyanezen megye 1841. jan. 22. illetőleg szept. 15. kelt nemesi bizonyítványa alapján 1841. márc. 29. János és fiai: József, Imre és János, 1841. nov. 29. Péter és fiai: István, Bálint és Károly, 1843. ápr. 10. Kálmán és fia József, 1898. dec. 14. pedig Gábor és fia József Csongrád megyében hirdettetnek ki. "(Magyarország címereskönyve 51. old. 82. tábla)
"Basa (zabolai) nemzetség Hbagoson Közép-Szolnok várm-től jelen évben (1842) nemesi bizonyságot nyervén ezt a h.(elytartó) tanács visszavétetni rendeli juni 1-től. 18797, 18798 és 19074 sz.a. kelt intézmény értelmében mind az Belső-Szolnok m. által már bevétetett, fel nem terjeszthetik 1842-ben."(K.gy. jkv. 2355 VIII. 206, 173 VIII. 247)
Győrösi
"Névváltozatok: Győrösi (Gjorosi, Geőrősy, Győrössy, Győrösy, Györössi).
A személynév Györös Bihar megyei helynévből alakult ki."
 
"Győrösi István nemeslevelét Gyulafehérváron 1609. márc. 20-án Székelyhíd falujába kapta Báthory Gábortól, Váradon lett kihirdetve. Kérték: Győrösi István és Mihály Bagosról 1726. 8bris 4-én."
"Győrössy György kapott nemeslevelet (Gyfv. LR. VI/225; Bihar m. lt.) V.ö.: Siebmacher 216., erd. 164; Bold. 87."
"Az 1754/55. évi országos nemesi összeíráskor Bihar megyében István, Szabolcs megyében György és Ferencz igazolják nemességüket."
 
Utazólevél
"Passualis Levelem meg adó ezen Tekéntetes Bihar Vármegyében H. Bagoson lakó Nemzetes Győrösi István és Győrösi János Uramék magok dolgainak fojtatására szándékoznak magok helyekből ki menni. Minek okáért reg(q)uirálok debito cum respectu azért Felséges Koronás Királyné Aszszonyunk akár Rendben, Karban és Hivatalban helyheztetett Tiszt. híveit Királyi és Szabad Városoknak és Helységeknek Magistratusait és Elöljáróit nem különben hidaknak és gátoknak inspectorit és Vámoknak Reloniatorit , hogy fenn említett N. Győrösi István és Győrösi János Uramékat esmérvén igaz járatbéli betsületes Nemes Személyeknek lenni; felvett úttyokban mind hozzájok tartozandó jószágokkal edjütt botsássák és botsátassák békével és a szükség magával hozván, illendő assistentiaval is hozzájok, ne aggrataltassanak, várván illy színű dolgokban tejendő szolgálatomat.
 
Prof. Perl. Exh. Restitutis
Sign. H. Bagos 26. Jan. 1753.
 
N. Bihar Vármegyének
Szolgabírája
Sántha István"

Nemességvizsgálat
 
 
"Mi alább is meg írt, ezen Tekéntetes Bihar Vármegyében helyheztetett H. Bagoss helységnek Fő Bírája, és Két fél Tanátsa ezen levelinknek rendiben, adgyuk tudtára mindenkinek, a kiknek illik, hogy mai napon, a midőn némelly publicumot és Helységünk hasznát is illető, több dolgoknak eligazítása végett egybe gyűltünk vólna: ugyan akkor Helységünk lakossa Győrösi Mihály ő kegyelme előnkbe állván, kért azon bennünket, hogy az ő kegyelme, és Atyafiai, s úgy Attyoknak és nagy Attyoknak H. Bagoson lett származásokról és nemesi állapottyokról attestálnánk.
 
Kinek is hellyes kérésének, eleget akarván tenni azt hitelessen mondhattyuk; hogy meg hólt Győrösi Jánosnak /: kinek Mihály és István fiai most is itt Bagoson laknak:/ élő Győrösi Istvánnak /: kinek fiai Ferencz, István/: ezek katonák:/ és János:/ és Győrösi Mihálynak /: kinek fiai Sámuel, György és Mihály:/ mint testvéreknek az édes Attyok vólt István, és a nagy Attyok is István, kik is Bagoson születtek vólt, és itten hóltak meg is, és nemesi szabadságban mint Productus Nemes emberek éltek.
 
1762dik esztendőben pedig, amidőn ezen Deretskei Dominiumbeli nemesek meg zavartattak, sőt sokan le is tétettek Nemesi szabadságokból, akkor a nevezett Bagosi Győrösiek is conscribáltattak Portio alá, de mi okból azt nem tudjuk és az ólta conscributio alatt vagynak.
 
Mellyekről is adtuk ezen Helységünk szokott Petséttyével erőssíttetett Attestamunkat.
 
Sig. H. Bagos die 8a Decembris 1794.
Fő Bíró Kováts Péter
És Két fél Tanáts
Notar. Michael Ács"